فروش محصولات ماهان اویل

نام تجاری كالا : هیدروكربن سنگین خاص (96/11/24)
نام تجاری محصول : MOH400


حجم عرضه : 1000 تن
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : 430 دلار
شرایط پرداخت : واریزی 35 درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید 500 تن
بسته بندی : فله / بار پایه/ بشکه
محل تحویل : مرز افغانستان ، پاکستان
بازار هدف : صادراتنام تجاری كالا : هیدروكربن سنگین(96/11/11)
نام تجاری محصول: MOH805


حجم عرضه : 700 تن (هفته)
نوع معامله : نقدی
قیمت پایه : از 510 دلار

شرایط پرداخت : واریزی ٢٠ درصد پیش پرداخت به نسبت مبلغ کل قرارداد تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید ۱۰۰۰ تن
بسته بندی : فله / بار پایه/ بشکه
محل تحویل : زیر دوش
بازار هدف : خاص افغانستان و پاکستان

Density 805 – 810 g/m3
Flash Point 45 – 50 C
Pour Point - 30 C
Total Sulfur 3000 PPM - less Than
IBP 150 C
FBP 350 C
Color 0.5 - 1 – 1.5


 

نام تجاری كالا : هیدروكربن سنگین (96/11/1)

حجم عرضه : ۱۰٠٠ تن (ماه)
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : 560دلار (شناور)
شرایط پرداخت : واریزی 10درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
بسته بندی : فله / بار پایه
محل تحویل : درب كارخانه
بازار هدف : صادرات

LIMIT TEST METHOD UNIT ANALYSIS
      Distillation
150 ASTM D86 ºC IBP
173 ASTM D86 ºC 5%
179 ASTM D86 ºC 10%
187 ASTM D86 ºC 20%
196 ASTM D86 ºC 30%
206 ASTM D86 ºC 40%
215 ASTM D86 ºC 50%
226 ASTM D86 ºC 60%
240 ASTM D86 ºC 70%
257 ASTM D86 ºC 80%
283 ASTM D86 ºC 90%
350 ASTM D86 ºC FBP
0.5 ASTM D86 ºC RESIDUE
0 ASTM D86 VOL %  LOSS
0.810 - 0.800 ASTM D1298 g/m3 Density @ 15 ºC
- ZX101RZ - RON
- ZX101RZ - MON
1.5 - 1 ASTM D1500/2932 - COLOR
LESS THAN 3000 ASTM D4294 PPM TOTAL SULFUR
50 - 45 ASTM D92/D93 ºC FLASH POINT

نام تجاری كالا : قیر٦٠/٧٠ ماهان اویل

حجم عرضه : ۵۰۰ تن (ماه)
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : ٨١٠٠٠٠٠ ریال
شرایط پرداخت : واریزی ٥٠ درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید ٢٠ تن
بسته بندی : فله / بار پایه
محل تحویل : درب كارخانه
بازار هدف : داخلی


نام تجاری كالا : هیدروكربن سبک از برش دوم واحد الفینی MOH 400

حجم عرضه : ۱۰٠٠ تن (ماه)
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : ۴۰۵ دلار
شرایط پرداخت : واریزی ٢٠ درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید ٥٠ تن
بسته بندی : فله / بار پایه
محل تحویل : درب كارخانه
بازار هدف : صادرات


نام تجاری كالا : هیدروكربن سبک از برش اول واحد الفینی MOL400

حجم عرضه : ۱۰٠٠ تن (ماه)
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : ۴۱۰ دلار
شرایط پرداخت : واریزی ٢٠ درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید ٥٠ تن
بسته بندی : فله / بار پایه
محل تحویل : درب كارخانه
بازار هدف : صادرات


نام تجاری كالا : مازوت M280

حجم عرضه : ١٠٠ تن (هفته)
نوع معامله : نقدی
حداقل قیمت پایه : ٦٧٥٠٠٠٠ ریال
شرایط پرداخت : واریزی ٢٠ درصد پیش پرداخت تا قبل از شروع معامله بر أساس نرخ إعلامی
حداقل حجم خرید ٢٠ تن
بسته بندی : فله / بار پایه
محل تحویل : درب كارخانه
بازار هدف : داخلی